ברוכים הבאים לתנאי השימוש של אתר טופ-אדיו גיימז

פרטי העסק:

משתמש/ת נכבד/ה,

ברוך הבא לאתר האינטרנט טופ-אדיו גיימז אשר מהווה את אחד ממוצריה של חברת טופ-אדיו (קיישן) בע”מ (להלן: “החברה” או “האתר” בהתאמה). האתר מנוהל ומופעל בידי החברה והוא מועמד לשימושך בהתאם לתנאי שימוש אלו.

תנאי השימוש כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הם מיועדים לנשים ולגברים כאחד.

הכניסה לאתר, הגלישה בו, שימוש בשירותים שבו וכל שימוש אחר שהוא באתר כפופים לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות (“תנאי השימוש”). כניסה לאתר, גלישה בו, שימוש באיזה מהשירותים או כל שימוש אחר בו, מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש.

אנא קרא את תנאי שימוש בעיון בטרם תגלוש באתר או תעשה בו כל שימוש אחר. אנא הקפד גם לחזור ולקרואתם מעת לעת משום שהם עשויים להשתנות.

ככל שאינך מסכים לתנאי השימוש, הנך מתבקש לצאת מהאתר ולא להשתמש בו בכל אופן שהוא.

1. כללי

1.1 האתר נועד בעיקרו לספק שירות של משחוק תהליכי למידה באמצעות פלטפורמות משחק קיימות (“פעילויות”). האתר כולל תכנים ותוכנות להורדה, לרבות קישורים לאתרים חיצוניים.

כמו כן האתר כולל שירותי מידע (ניוזלטרים), וכלים ושירותים נוספים כגון: רישום מקוון לפעילויות מסוימות, תגוביות (‘טוקבקים’) המאפשרות להגיב לתכנים המתפרסמים באתר (“שירותים”). חלק מהשירותים ומהפעילויות כפופים לתנאים נוספים לתנאי השימוש (כגון: ‘תקנונים’, ‘תנאי הרשמה’ וכו’) והם חלים בנוסף להם.

1.2 האתר, לרבות התכנים והשירותים שבו, מוצע לשימוש כמות שהוא על תכונותיו ומגבלותיו, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה או מי מטעמה, בגין תכונות האתר, מגבלותיו או האפשרויות הקיימות בו, או בקשר עם התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

1.3 מדיניות פרטיות

המכון מכבד את פרטיות הגולשים באתר. מדינות פרטיות עדכנית מתפרסמת באתר [למדינות הפרטיות העדכנית נא לחץ כאן] והיא חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. נא הקפד לקרוא מדיניות זו מעת לעת משום שהיא עשויה להשתנות.

2. שימוש הולם באתר

הנך מתחייב לנהוג באחריות בשימוש באתר ולהתייחס בכבוד למבקרים אחרים באתר, למפעיליו ולכל גורם אחר העלול להיפגע משימושך באתר.

2.2 השימוש באתר נועד למטרות חוקיות בלבד. אם המכון יגלה או יחשוד כי אינך עושה שימוש הולם באתר, הוא יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לחסום את שימושך בכל אחד מהשירותים המוצעים באתר (או בחלקם), באופן מיידי וללא מתן הודעה מוקדמת.

2.3 תגוביות. האתר כולל מנגנון תגוביות לחלק מהתכנים המתפרסמים בו, על מנת לאפשר שיח פורה וענייני בקשר לאותם תכנים. מבלי למעט מהאמור בסעיף 2.2 לעיל ולאמור בהמשך תנאי השימוש, במקרה שתבחר לפרסם תכנים באתר באמצעות תגוביות (או באמצעות כל כלי אחר שייכלל באתר ויאפשר פרסום תכנים):

האחריות לתכנים שתפרסם תחול עליך בלבד.

חל איסור מפורש לפרסם תכנים אלה:

2.3.1 שאינם טקסטים, ובכלל זה תמונות, קוד מחשב, וירוסים, רוגלות, סוסים טרויאנים וכיו”ב.2.3.2 שקריים, מטעים או מסולפים.2.3.3 פורנוגרפיים או בעלי אופי מיני בוטה.
2.3.4 פוגעים בזכות יוצרים או בזכויות קניין רוחני אחרות של צדדים שלישיים.
2.3.5 בגדר לשון הרע.
2.3.6 פוגעים בפרטיות.
2.3.7 גזעניים או מפלים.
2.3.8 מעודדים ביצוע עבירות פליליות או עוולות אזרחיות.
2.3.9 מסחריים או פרסומיים, לרבות פרסומות סמויות.
2.3.10 בעלי אופי מטריד, פוגע או מאיים.
2.3.11 קישורים לאתרים שבהם יעדי הקישור כוללים תכנים כאמור בס”ק 1‒10 לעיל.
2.4 החברה תהיה רשאתי, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למחוק (באופן מלא או חלקי) תכנים המפרים את תנאי השימוש כאמור.
2.5 מובהר כי תוכני הגולשים באתר אינם משקפים את עמדת החברה, וכי החברה אינה אחראי להם, לרבות לדיוקם או לנכונותם. ומומלץ להתייחס אליהם בזהירות המתחייבת.

ככל שאתה סבור שתוכן שגולש מסוים פרסם באתר פוגע בך, אתה מוזמן לפנות לחברה (בהתאם לפרטים המפורטים בהמשך) ואנו נטפל בפנייתך בהקדם.

3. קניין רוחני

זכויות היוצרים וכל יתר זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות בשירותים ובתכנים הכלולים בו (למעט תכנים שגולשים באתר מפרסמים), וכן השמות והסימנים המסחריים שבו, הם בבעלות הבלעדית של החברה או של צדדים שלישיים, שמהם קיבל המכון רישיון שימוש בהם כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

3.2 פרסום תכנים על ידי גולשים באתר

בפרסום תכנים באתר: (1) אתה מצהיר ומתחייב כי הנך רשאי וזכאי לפרסם התכנים המתפרסמים על ידך, וכי אתה בעל זכות היוצרים לתכנים אלה, או בעל רשות כדין לפרסמם ולהקנות למכון רישיון כמפורט להלן; (2) אתה מקנה למכון רישיון בלתי הדיר, כלל־עולמי, בלתי מוגבל בזמן להשתמש בתכנים, להעתיקם, להפיצם, לפרסמם בכל מדיה שהיא (לרבות בדפוס, באתרים אחרים או נוספים לאתר, במקומות נוספים באתר, באפליקציות, בפרסומים של המכון וכו’), לשנותם וליצור מהם יצירות נגזרות.

אם אתה סבור כי תוכן מסוים שמפורסם באתר מפר את זכויותיך, אנא הודע לנו על כך בהקדם האפשרי (בהתאם לפרטים המופיעים בהמשך) ואנו נטפל בפנייתך בהקדם.

4. השימוש באתר

4.1 השימוש באתר מותר לשימוש עצמי בלבד ובכפוף לתנאי שימוש אלה. אין להשתמש בו לשימוש מסחרי או לשימוש שלא הותר מפורשות בתנאי השימוש.

4.2 מובהר כי תנאי השימוש חלים על השימוש באתר לרבות התכנים הכלולים בו. המונח “תוכן” או “תכנים” כולל, אך לא מוגבל: את בסיסי הנתונים, עיצוב גרפי, מידע מכל מין וסוג, לרבות: כתבות, מאמרים, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות בטקסט: תמונות, סרטונים, תוכנת מחשב, מאגר מחשב, וקול, שיועמדו לרשות המשתמשים באתר, וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו של האתר.

4.3 התכנים הבאים כפופים לרישיונות שלהלן:

4.3.1 סרטונים המוטמעים מאתרים אחרים: אם מופיע קישור לרישיון יש לבדוק בהתאם לרישיון המקושר. אם אין קישור לרישיון, יש לנהוג בהתאם לתנאים המתפרסמים באתר שממנו נלקח הסרטון.

4.3.2 יישומונים: בהתאם לתנאי השימוש של היישומים. כעיקרון, ואלא אם הותר מפורשות אחרת, יישומונים אסורים לשימוש מסחרי.

למעט המקרים הנזכרים לעיל, אין להעתיק, לשכפל, לתרגם, להפיץ בכל אמצעי, להציג בפומבי, לבצע, לעבד, לשנות, למכור, להשכיר או לעשות שימוש, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, באתר, בתכניו או בכל חלק מהם ללא קבלת אישור המכון מראש ובכתב.

4.4 אתה נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל שימוש אסור כאמור שנעשה על ידך, ומתחייב לשפות את המכון בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

5. שירותים הטעונים רישום

5.1 חלק מהשירותים באתר טעונים רישום, וייתכן כי במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי. אינך חייב למסור מידע אישי, אולם בלא למסור את הנתונים המבוקשים, המחויבים לצורך השלמת הרישום, לא תוכל להירשם לשירותים אלו.

חל איסור על התחזות או על מסירת מידע שאינו נכון. כמו כן אין למסור מידע אישי עודף – מידע שמסירתו לא התבקשה. על ידי רישום לשירותים אתה מאשר כי הנתונים שתמסור יישמרו וישמשו את המכון, בכפוף להוראות הדין ובהתאם למדינות הפרטיות.

ייתכן כי בעת הרישום לשירות תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה שיזהו אותך בעת הכניסה לשירות. באחריותך לשמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם.

חלק מהשירותים, הקשורים ברישום ובתשלום מקוון, כרוכים בתשלום באמצעות שירותי צדדים שלישיים (המספקים שירותי רכישה מקוונים), והשימוש בשירותים כאמור כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות כמתפרסם באתרי אותם צדדים שלישיים.

5.2 החברה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לבטל את רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

6. תשלומים ופעילויות

6.1 חלק מהשירותים באתר טעונים רישום, וייתכן כי במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי. אינך חייב למסור מידע אישי אולם בלא למסור את הנתונים המבוקשים, המחויבים לצורך השלמת הרישום, לא תוכל להירשם לשירותים אלו.

חל איסור על התחזות או מסירת מידע שאינו נכון. כמו כן אין למסור מידע אישי עודף – מידע שמסירתו לא התבקשה. על ידי רישום לשירותים הנך מאשר כי הנתונים שתמסור יישמרו וישמשו את המכון, בכפוף להוראות הדין ובהתאם למדינות הפרטיות.

6.2. הזמנות אונליין באמצעות האתר

6.2.1. באתר ניתן לרכוש תכנים חינוכיים הכוללים גישה לדפים ייעודיים באתר ותמיכה טכנית, וזאת בהתאם לאפיקי התשלום האפשריים של טופ-אדיו (תשלום באמצעות פייפאל או סליקה אינטרנטית מאובטחת). תשלום בגין השירות יתבצע בטרם קבלת הגישה לתכנים.

6.2.2. חשבוניות מס יישלחו למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר שהזין המשתמש במועד ההרשמה.

6.2.3 ביטול עסקה:
זכות הצרכן לביטול עסקת מכר מרחוק בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 14ג(ג) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א 1981 (להלן: “החוק”) הינה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר מבניהם.
ההחזר הכספי יבוצע בניכוי דמי ביטול בשווי 5% מהעסקה בכפוף לחוק הגנת הצרכן.
זכות צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לביטול העסקה כאמור, היא בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה – מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שהתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

7. קישורים והפניה למידע חיצוני לאתר

7.2 קישורים לאתר: אפשר לקשר לעמוד הבית של האתר מאתרים שאינם אסורים. אין לבצע קישור באופן העלול ליצור מראית עין של חסות או קשר לחברה. החברה שומרת על זכותה לבטל הסכמתו ולדרוש הסרת קישורים כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. אין לבצע קישורים לעמודים פנימיים באתר, או לקישורים מהאתר – האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים חיצוניים (כולל קישורים שיכול שיופיעו במענה לשאילת חיפוש במנוע חיפוש שבאתר). אלא אם נאמר מפורשות אחרת, אתרים אלו אינם בשליטתה או בפיקוחה של החברה וכל תכליתם של הקישורים אליהם היא לאפשר גלישה נוחה ברשת האינטרנט. לחברה אין ולא תהיה כל אחריות לאתרים חיצוניים והוא אינו ערב או אחראי להם. החברה אינה מתחייב שהקישורים אכן יובילו לאתרים חיצוניים תקינים ופעילים, ובכל מקרה החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, אבדן, הפסד או אי־נוחות שייגרמו עקב שימוש בקישור לאתר חיצוני.

8. העדר אחריות ושיפוי

8.1 האתר והשירותים שבו מועמדים לשימוש כמות שהם, ללא אחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת, ישירה או עקיפה, למעט אחריות שלא ניתן לסייגה לפי הדין.

8.2 תנאי יסודי לשימוש באתר הוא הסכמתך המפורשת שהשימוש באתר הוא על אחריותך בלבד, ושלחברה לא תהיה כל אחריות כאמור בסעיף 7.1 לעיל.

8.2 החברה אינה מתחייבת לזמינות או איכות האתר והשירותים שבו ובכלל זאת כי אלה יפעלו כסדרם, יתקיימו בבטחה וללא טעויות או הפרעה, או שתתקבל תוצאה מסוימת מהשימוש באתר.

8.3 החברה אינה אחראית, ולא תהיה אחראית, לכל נזק שהוא (לרבות: ישיר, עקיף, תוצאתי, מיוחד או מכל מין אחר שהוא), הפסד, הוצאה אי נוחות או אבדן שייגרם עקב השימוש באתר או מחוסר היכולת להשתמש בו או באיזה מהתכנים והשירותים שבו.

8.4 החברה אינה אחראית, ולא יהיה אחראי, לכל תוכן שיועלה לאתר על ידי גולשים.

8.5 האתר עשוי להציע תוכנות שאותן אפשר לטעון אל מחשבך האישי, או קישורים אל אתרים המאפשרים לך לטעון תוכנות אלה. אלא אם נאמר אחרת במפורש, החברה אינה מפתחת תוכנות אלה או בוחנת את טיבן, ואין בקישור אליהן כדי להעיד על אמינותן או על התאמתן לצרכיך (לרבות לדגם המחשב שברשותך). טעינת התוכנות אל המחשב שלך תיעשה באחריותך המלאה והבלעדית, והשימוש בהן כפוף לתנאי הרישיונות הנכללים בהן.

8.6 אתה מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה, לרבות במקרה של טענה, דרישה או תביעה של צד שלישי שתופנה כלפי החברה בגלל שימושך באתר, לרבות פרסום תכנים באתר, רישום לשירותים באתר או מהצבת קישורים לאתר.

9 . שינויים באתר והפסקת הפעלת האתר

9.1 החברה רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו וכן את היקפם וזמינותם של השירותים שבו, לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהיה רשאית אך לא חייבת, לפרסם על כך הודעה מראש.

9.2 החברה רשאית להפסיק או להגביל את השירותים באתר או חלק מהם בכל עת באופן זמני או קבוע לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לפרסם על כך הודעה מראש.

9.3 שינויים, הפסקות או הגבלות כאמור לעיל, עלולים להיות כרוכים בתקלות או באי־נוחות. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המכון בגין ביצוע שינויים כאמור או עקב תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

10. עדכון תנאי השימוש

החברה שומרת לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השימוש של האתר מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי. שינוי תנאי השימוש של האתר ייעשה על ידי עדכונם באתר, והשינוי יחייב אותך ממועד עדכונם באתר ואילך. המשך שימוש על ידך באתר מהווה הסכמתך לתנאי השימוש, כפי שעודכנו. ככל שאינך מסכים לתנאי השימוש המעודכנים באתר, אתה מתבקש לצאת מהאתר ולא לעשות בו או בשירותיו כל שימוש.

11. דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד (מבלי ליתן תוקף להפניות לדינים אחרים). סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין בקשר עם האתר לרבות תנאי שימוש אלו יהיו לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל־אביב‒יפו.

פנה אלינו בדוא”ל: gili@topedu.co.il

דואר: כפר הנוער כנות, מיקוד 6094600, ת.ד 128

למדיניות פרטיות לחץ כאן6.2.1

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)